14713805 ndsm

Uitvoerder

Functieomschrijving

Doel van de functie:
Het volgens gestelde specificaties en planning (laten) uitvoeren van projecten en klussen, door eigen monteurs en monteurs van (onder)aannemers, binnen gestelde uitvoeringstijd, budget en kwaliteit en conform gestelde technische specificaties en bij klussen het realiseren van het budget.

Prestatie-indicatoren:
• Klanttevredenheid
• Gerealiseerde marges op afgeronde projecten
• % oplevering 1e keer goed en op tijd, voorkomen boetes/ faalkosten
• Omzet en marge aan klussen per klant(en team)
• Beheersing werkkapitaal

Resultaatgebieden:
1. Intake
Ontvangt, accepteert en stelt zich op de hoogte van alle relevante documentatie inzake te realiseren projecten. Doet zelfstandig de intake van klussen op basis van uitvoeringseenheden.
2. Operationele voorbereiding
Bereidt de uitvoering van projecten voor en stemt mijlpalen in het project af met betrokkenen (intern, klant/opdrachtgever, overheden, projectontwikkelaars en aannemers) resulterend in een operationele planning en inzet van interne en externe capaciteit en het afroepen van benodigde materialen en materieel; een en ander conform projectplan teneinde de uitvoering te kunnen starten.
3. Uitvoering
Instrueert en stuurt monteurs van (onder)aannemers en eigen monteurs aan en bewaakt de kwaliteit en kwantiteit van de uitgevoerde werkzaamheden. Zorgt voor een goede start van de werkzaamheden op een project; verzorgt de organisatie van een kick-off bijeenkomst. Is tijdens een project het aanspreekpunt voor opdrachtgever, monteurs, onderaannemers, inleenkrachten en andere belanghebbenden. Voert afgesloten bestekken voor onderhoud uit conform de daarin gemaakte afspraken. Denkt vooraf na over de mogelijke risico’s in het werk en neemt corrigerende maatregelen ingeval van onvolkomenheden om boetes te voorkomen. Is alert op mogelijkheden ter besparing van kosten c.q. optimalisatie van de efficiency in de uitvoeringspraktijk. Motiveert (onder)aannemers en monteurs om in avonduren/ weekenden te werken indien noodzakelijk. Coacht medewerkers in de uitvoering van hun werk. Bespreekt met de contactpersoon namens de klant de voortgang en eventuele bijzonderheden. Woont bouwvergaderingen bij. Rapporteert periodiek aan de interne opdrachtgever/leidinggevende. Voert periodiek overleg met onderaannemers over de voortgang van projecten en klussen.
4. Oplevering
Beoordeelt eventueel ingediende afrekenstaten van onderaannemers en beslist inzake het accepteren of afwijzen daarvan. Bespreekt afrekenstaten met de klant/opdrachtgever inzake afwijkingen van de offerte en maakt afspraken over het in rekening te brengen meer- en/of minderwerk. Is binnen de geldende richtlijnen en procedures verantwoordelijk voor de technische en financiële oplevering van de uitgevoerde werkzaamheden (incl. nacalculatie, evaluatie en verslaglegging hiervan). Jaagt betaling van facturen door de klant/opdrachtgever na om het beslag op werkkapitaal zo klein mogelijk te houden.
5. Commercie
Is alert op mogelijkheden voor het binnenhalen van aanvullende opdrachten c.q. projecten en klussen. Weet meerwerk op juiste wijze in te schatten en af te prijzen. Rapporteert en informeert zijn leidinggevende hierover.
6. Veiligheid, Arbo, Milieu en Kwaliteit
Zorgt voor naleving van de wet- en regelgeving aangaande veiligheid, arbeidsomstandigheden, gezondheid, milieu en kwaliteit. Houdt toezicht op het correct gebruik van gereedschappen en materiaal. Houdt werkplekinspecties en controleert bussen op veiligheid, netheid en volledigheid. Is werkverantwoordelijke in het kader van de BEI voor (eigen) monteurs en onderaannemers. Draagt zorg voor de beoordeling van de onderaannemer en het (eigen) personeel dat ingezet is gedurende het project.
7. Registratie en archivering
Registreert technische en administratieve gegevens (zijnde projectdocumentatie, waaronder revisietekeningen, keurings- en testrapporten en OHW-bonnen) volgens afgesproken procedures en formats. Controleert ingevulde werkbriefjes en weekstaten. Werkt verzoeken materieel af; regelt met het magazijn de benodigde hoeveelheden materiaal.

Functie-inhoudelijke kenmerken:
• Betreft complexe(re) projecten op basis van RAW/UAV GC
• Verantwoordelijk voor herkennen en factureren van meerwerk, het voorkomen van boetes
• Verantwoordelijk voor het juist en tijdig factureren en het beheersen van het werkkapitaal
• Is operationeel verantwoordelijk voor het aansturen van (onder)aannemers, monteurs en grondwerkers
• Werkt veelal voor/via civiele aannemers voor klanten als RWS en/of de Provincie

Bedrijfsprofiel

Contactinformatie:
Interesse in deze vacature 4349? Klik op "direct solliciteren" om direct te reageren of neem voor meer informatie contact op met Harry Baijens op telefoonnummer: 040-2350362.

Solliciteren

Als je op de sollicitatieknop klikt, ga je naar de website van de werkgever.